Kategoria A1,A2,B1,B: Test 106

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtohen makinat teknologjike jashtë norme