Kategoria A1,A2,B1,B: Test 108

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon se shpreh distancën në kilometra nga fillimi i rrugës