Kategoria A1,A2,B1,B: Test 116

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë tregon vlefshmërinë e përshkrimit të sinjalit vetëm për kategorinë e mjeteve të treguara në panel