Kategoria A1,A2,B1,B: Test 124

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësuese në figurë vendosur poshtë sinjalit Nr.6 "Kthesa të dyfishtë" tregon gjatësinë e një pjesë rruge me disa kthesa të rrezikshme