Kategoria A1,A2,B1,B: Test 13

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë është sinjal vendtregues shërbimi