Kategoria A1,A2,B1,B: Test 149

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një zonë të rezervuar për qëndrimin e këmbësorëve