Kategoria A1,A2,B1,B: Test 164

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Simboli në figurë tregon çelësin ku ndizen fenerët joverbues të mjetit