Kategoria A1,A2,B1,B: Test 166

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë shoqërohet detyrimisht me një panel plotësues me simbol ose një mbishkrim që saktëson natyrën e rrezikut