Kategoria A1,A2,B1,B: Test 170

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Është përshkrim rregullues, që mund të gjendet i vizatuar mbi asfaltin e rrugës "STOP", për të plotësuar sinjalin vertikal të ndalimit dhe të japësh përparësi