Kategoria A1,A2,B1,B: Test 18

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Rruga e paraqitur në figurë mund të ketë një karrexhatë me dy sense