Kategoria A1,A2,B1,B: Test 27

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Bordura e trotuarit me shirit me ngjyre te verdhë e të zezë të paraqitura në figurë tregon se ka punime në rrugë