Kategoria A1,A2,B1,B: Test 28

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Parakalimi në vazhdimësi të një kurrizi rruge, është i lejuar në karrexhatat me një sens lëvizje