Kategoria A1,A2,B1,B: Test 51

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, korsia e djathtë lejon të vazhdosh drejt ose të kthehesh djathtas