Kategoria A1,A2,B1,B: Test 69

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti O për tu kthyer majtas, është i detyruar të ketë ndezur sinjalin para zgjedhjes se korsisë