Kategoria A1,A2,B1,B: Test 7

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Paneli plotësues në figurë, i vendosur sipër mbi karrexhatë, tregon korsinë ku duhet të hyjmë për arritur në vendmbërritjen e treguar