Kategoria A1,A2,B1,B: Test 9

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjetet kanë të drejtë të ndërrojnë korsi