Kategoria A1,A2,B1,B: Test 93

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë tregon që rruga mund të përshkohet me zinxhirë të montuar në goma ose me goma dëbore