Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon lëvizjen prapa (indietro)
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një impiant semaforik, brenda ose jashtë qendrave të banuara, me vendosje horizontale të fenerëve
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon të lëvizësh pas mjetit që ke përpara në distancë më të vogël se ajo që ai tregon
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal paralajmërues rreziku
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur në prani të një shpëtueseje trafiku, i detyron drejtuesit e mjeteve të kalojnë nga e djathta
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e biçikletave
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon se, përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, në kryqëzime kanë përparësi mjetet që vijnë nga e djathta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me një sens lëvizje, me sinjalistikë si në figurë, karrexhata është e ndarë në dy korsi
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një vendkalim të pjerrët për këmbësor
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Shigjetat drejtuese të shënuara mbi karrexhatë si në figurë janë të vizatuara në çdo korsi përpara kryqëzimit, në rrugët me disa korsi
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur paralajmëron drejtuesit e mjeteve se në afërsi ndodhet një shkollë, prandaj duhet ngadalësuar shpejtësia
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të Policisë Rrugore me krahët e hapura në këndin 90 gradë, me krahun e djathtë të drejtuar përpara, si në figurë, lejon kthimin nga e djathta të mjeteve që vijnë nga e majta e tij
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Distanca e sigurisë duhet të respektohet vetëm kur lëvizim me shpejtësi të mëdha
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti S lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar kur afrohemi në një kryqëzim të pajisur me semaforë
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet B dhe C i japin përparësi mjetit N
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C kalon para mjetit A
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B kalon para mjetit O
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të kalojë i pari
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Parakalimi nga e djathta është i lejuar kur rruga ka më shumë se dy korsi për çdo sens lëvizje
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Gjatë tërheqjes së një mjeti me defekt, mjeti që tërhiqet, në mungesë të ndonjë sinjalizimi tjetër, duhet të mbajë të ndezura dritat e kuqe të prapme
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit ndryshon aftësitë e përqendrimit dhe të vëmendjes në drejtim
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Rrugët urbane kryesore lejojnë qarkullimin e mjeteve me shpejtësi maksimale njëlloj si në autostrada
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve mjetet e destinuara vetëm për transport pasagjerësh
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në një rrugë me dy ose më shumë korsi, dhe kryen edhe funksionin e sinjalit të korsisë
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i identifikimit të rrugëve urbane (qytetëse)
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon një plan të pjerrët për kalimin e ngarkesave të rënda në anën tjetër të rrugës
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron drejtuesit e mjeteve se duhet të marrin kthesën majtas
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë sinjalizon drejtuesit e mjeteve të mos përdorin sinjalin akustik (boritë) pasi interferon(ndërhynë) në valët e radios
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron "NJË DREJTIM TË KËSHILLUAR" për kamionët në qarkullim
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë sense lëvizje për qarkullim
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë "NDALIM PUSHIMI", tregon që, ndalimi i është referuar mjeteve të treguara në panel
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon që në pjesën e rrugës ku po qarkullojmë, janë në lëvizje mjetet e pastrimit të plehrave
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Ndalimi i pushimit të mjeteve mund të sinjalizohet me sinjalin "PARKIM"
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë vendoset në komandën e fenerëve joverbues
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Në rastet e zënies së karrexhatës, drejtuesit e mjeteve me motor duhet të aktivizojnë sinjalizimin e ndritshëm të rrezikut
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore detyron të bëhet dëmshpërblimi pa dokumentacionin e aksidentit
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Për rritjen e sigurisë ne qarkullim gomat duhen mbajtur me presion të ulët
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore të kontrollohet vazhdimisht gjendja dhe funksionimi i pompës së ujit ftohës