Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se jemi të detyruar të ndalojmë para vijës se ndalimit, nëse ka lëvizje të trenave
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë, në të cilën mund të kalojnë vetëm mjetet e shërbimit publik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ju paralajmëron se duhet të ngadalësoni shpejtësinë deri në ndalim të plotë nëse kafshët në rrugë nuk largohen
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e të gjitha llojeve të autoveturave
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një kantieri pune
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal detyrimi
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e një rruge të rezervuar për qarkullimin e çiklistëve
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron të kufizojmë shpejtësinë dhe të tregojmë kujdes gjatë lëvizjes
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Vija e bardhë gjatësore e ndërprerë, si në figurë, e ndan rrugën në dy karrexhata
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë në karrexhatën me tre korsi tregon se për të kaluar drejt kryqëzimin shërbejnë dy korsi
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë lejon ndryshimin e sensit të lëvizjes
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Kur në semafor ndizet drita jeshile mund të kthejmë drejtimin e lëvizjes nga e majta, por duke i dhënë përparësi mjeteve që vijnë nga sensi i kundërt
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se është veprim i barasvlershëm me dritën jeshile të semaforit
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të gjendet pas një vendkalimi këmbësorësh ose biçikletash
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Rruga, sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mund të jetë dhe rrugë interurbane
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti G mund të kthehet majtas pa pritur kalimin e mjetit D , por me kujdes sipas harkut të ndërprerë
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Kthimi nga e djathta kryhet duke lëvizur sa më afër kufirit të majtë të karrexhatës
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N kalon i pari kryqëzimin
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: H, A, C, D
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet C kalon kryqëzimin i pari
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Në autostrada lejohet të qarkullojnë edhe automjete me ngarkesa të pa sistemuara e të pa fiksuara mirë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Trekëndëshi i lëvizshëm i rrezikut duhet të jetë e vendosur në rrugë në mënyrë të tillë që të jetë i dukshëm të paktën në distancën 100 metra prej mjeteve që vijnë
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Nëse i lënduari në një aksidenti rrugor ka një plagë me gjak, duhet të mos mbulohet plaga për të lehtësuar mpiksjen spontane të gjakut
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Bankina është pjesë e karrexhatës që shërben për ndalimin e mjeteve
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha llojet e automjeteve që të vazhdojnë drejt për në qendër të Pogradecit
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal me funksion drejtimi
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon për drejtuesit e mjeteve se rruga është e lirë
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nënkupton të tregohet kujdes në afërsi të një moteli
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në një rrugë me karrexhata të ndara
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ofiçinë për shërbime mekanike të mjeteve
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë qëndrimi vetëm për mjetet e shërbimit "TAKSI"
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë sinjalizojnë mjete për transportin e mallrave të rrezikshme
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon tabelën e orarit të hapjes së ofiçinave të mirëmbajtjes rrugore
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një vend ku mund të krijohen pellgje uji
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Duhet të aktivizojmë frenin e dorës (qëndrimit), sa herë që e lëmë mjetin në pushim në rrugë
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë kur llamba mbi të cilën ?sht? vendosur është e ndezur tregon se ventilimi apo ngrohja e xhamit të përparmë janë në funksion
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Targa e pasme duhet të jetë e ndriçuar vetëm kur qarkullohet ditën
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Pezullimi i lejedrejtimit bëhet nga Policia Rrugore, nga Autoritetet Gjyqësore ose
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Me frena të çekuilibruara gjatë frenimit mund të ndodhë një konsumim jo i rregullt i pjesës ballore të gomës
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll i përbërjes dhe peshës se pluhurit të ferrotave pas frenimit