Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, në rrugët interurbane, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes se rrezikut
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë me sipërfaqe të rrëshqitshme
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset para një ngushtimi rrugë
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e të gjitha llojeve të autoveturave
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon një mjet me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3,5 tonë të parakalojë një motomjet
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal urdhërues detyrues
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një pistë të veçante për mjetet që lëvizin me shpejtësi mbi 30 km/orë
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë fton drejtuesit e mjeteve, vetëm të ulin shpejtësinë dhe, po të jetë e nevojshme, të japin përparësi pas 320 m
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon që karrexhata me dy korsi është rrugë me të drejtë përparësie
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një zvogëlim të numrit të korsive, për njërin sens të lëvizjes
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të gjendet vetëm rrugë interurbane
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë rregullon vetëm qarkullimin e mjeteve të caktuara për transportin publik
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Pozicioni i punonjësit të policisë rrugore, me krahë të hapura të shtrira sipas drejtimit tonë të lëvizjes, si në figurë, tregon se mund edhe të kthehemi majtas në kryqëzim, por duke respektuar përparësinë
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Fenomeni i humbjes së kontaktit të gomave me asfaltin e lagur zvogëlon mundësinë e rrëshqitjes së mjetit në rrugë
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë mund të vendoset para një vendkalimi për këmbësorë
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Lëvizja në rreshta paralele është e lejuar gjatë gjithë kohës kur qarkullohet në rrugët interurbane kryesore
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti O duhet të presë kalimin e tramvaji T
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti D duhet të kalojë para mjeteve të tjera
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L e ka krahun e djathtë të lirë
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti H duhet të presë kalimin e mjetit L
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Bordura e trotuarit me shirit me ngjyre te verdhë e të zezë të paraqitura në figurë tregon se ka punime në rrugë
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Në autostrada ndalohet të bëhen aktivitete reklamimi dhe shitje produktesh, pa leje të posaçme
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Përdorimi i alkoolit nga drejtuesi i mjetit mund të çojë në eufori, pakujdesi dhe e bën më pak të sigurt drejtimin e tij
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Autostrada është rrugë interurbane ose urbane, me karrexhata të pavarura ose të ndara me trafikndarëse të pakapërcyeshme
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Në prani të vendkalimit të këmbësorëve, drejtuesi i mjetit, duhet të ulë shpejtësinë e lëvizjes dhe të ndaloj nëse është e nevojshme
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në stinën e verës
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fillimin e një rruge interurbane kryesore
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon manovrat e kthimit të drejtimit në rrugën anësore
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon korsinë ku është i ndaluar qarkullimi për kamionët me peshë me ngarkesë të plotë mbi 3.5 tonë
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të shoqërohet me panel plotësues që tregon oraret e mbërritjes dhe nisjes së tramvajeve publikë interurbane
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë të detyron të kalosh një pengesë nga e majta
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjalet në figurë kufizojnë korsitë e karrexhatës në tunele
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon se ka ndodhur aksident rrugor
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një seri kthesash, dukë saktësuar numrin e tyre
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Një vend parkim i autorizuar kufizohet me vijë të verdhë, kur parkimi është me pagesë
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të çelësit të dritave
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Përdorimi i sinjaleve tregues të drejtimit është i detyrueshëm kur futemi në korsinë e parakalimeve
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Lejedrejtimi i kategorive A dhe B rinovohet çdo 5 vjet , për personat me moshë mbi 50 deri në 70 vjeç
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, shkak mund të jetë kutia e shpejtësisë dhe leva e ndërrimit të marsheve
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Kur fshirëset e xhamave nuk punojnë, shkak i defektit mund të jetë djegia e siguresës përkatëse