Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë, në rrugët interurbane, si rregull, gjendet 150 m përpara pikës së nisjes se rrezikut
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal vertikal që paralajmëron rrezik
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë këshillon ta shtojmë shpejtësinë, me qëllim që të rrisim fërkimin e gomave me rrugën
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin për të gjitha automjetet dhe motomjetet me tre rrota
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë detyron mjetet të ruajnë një distancë sigurie mbi 10 metra
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron drejtimet e lejuara të lëvizjes
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon fundin e pistës për biçikletat paralel me rrugën e këmbësorëve
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon kthimin djathtas
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Vijat drejtuese në kryqëzim si në figurë, për kthim të mjetit majtas, lihen nga e majta, ndërsa qendra e kryqëzimit lihet djathtas
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë është e formuar nga tre karrexhata me dy sense lëvizje secila karrexhatë
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë nëse janë të fikur lejojnë të kalohet kryqëzimi, me kujdes të veçantë në kushte sigurie
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Semafori i veçantë me drita të kuqe pulsuese si ne figurë të detyron të ndalosh në pikën doganore
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Në rast shiu duhet si rregull, të vazhdojmë lëvizjen me pedalin e friksionit të shkelur deri në fund
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, duhet të vendoset edhe sinjali Nr.40 "Jep përparësi"
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë mjeti D duhet të kalojë direkt pas mjetit A, pa ndaluar para vijës së ndalimit
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Ne situatën e paraqitur në figurë mjetet duhet të kalojnë sipas radhës: B, C, H
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A ka të drejtë të lëvizë drejt ose të kthehet djathtas
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë radha e kalimit të mjeteve është R, N, B, D, kur bihet dakord qe mjeti R të kaloi i pari
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti C duhet t?i japë përparësi mjetit E
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Rreziku gjatë manovrës së parakalimit mund të shkaktohet edhe nga mundësia e përplasjes me mjetin që vjen përballë në korsinë e sensit të kundërt
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Airbagu është një sistem që përdoret për rregullimin e timonit
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Qëllimi i ndihmës së parë është të vendosë të dëmtuarin në pozicion me të rehatshëm
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Përdorimi i substancave narkotike ndikon në drejtimin e mjetit sepse përmirëson aftësinë dëgjimore dhe shikimin
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Zona me trafik të kufizuar është një zonë në të cilën qarkullimi mund të kufizohet me orare të përcaktuara
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal tregimi autostradal
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i identifikimit të rrugës interurbane të rrethit
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon manovrat e kthimit të sensit dhe të lëvizjes prapa
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një rrugë të rezervuar vetëm për mjete me dy rrota me motor
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë këshillon një shmangie nga e djathta për autotrenat në qarkullim
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë mund të plotësohet me panel ku shënohet vendmbërritja e trenit metro
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i shmangies së itinerarit të lëvizjes majtas përkohësisht
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë, i vendosur poshtë sinjalit "NDALIM QËNDRIMI", tregon që ndalohet të qëndrosh para dhe pas sinjalit
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës me borë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e shërbimit të autostradave
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në çelësin për aktivizimin e fshirjes dhe larjes së xhamit të përparmë
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Simboli në figurë tregon vendin e komandimit të çelësit të larësit të xhamave të fenerëve
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Rivlerësimi i lejedrejtimit bëhet duke i? u nënshtruar vizitës mjekësore dhe me provimin për vlerësimin e aftësive teknike
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Në mjetet me motor shkak për zhurmat mund të jetë përdorimi i sistemit të ndriçimit
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një rrugë të lagur nga uji, kontakti i gomave me sipërfaqen e saj zvogëlohet