Shqipëri - Test i rastit

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Sinjalistika horizontale e paraqitur në fig. 508

a) ndalon parakalimin vetëm në kthesë
b) e lejon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e ndërprerë
c) e ndalon parakalimin vetëm për mjetet që kanë në krahun e majtë vijën e pandërprerë

2. Sinjali Nr. 2

a) paralajmëron një kurriz në rrugë
b) paralajmëron një pjesë rruge me shtresë rrugore të dëmtuar
c) paralajmëron një pjesë rruge me fushëpamje të kufizuar

3. Sinjali nr.154

a) me dritë të verdhë që pulson, ndalon kalimin e mjeteve që janë në kryqëzim
b) me dritë të verdhë fikse lejon kalimin në kryqëzim të mjeteve që kanë kaluar vijen e ndalimit para kryqëzimit në çastin e ndezjes së dritës së verdhë
c) me dritë të kuqe të ndezur detyron ndalimin e mjetit

4. Sinjali nr. 170

a) paralajmëron një mundësi parazgjedhje të trafikut në një kryqëzim urban
b) tregon që në kthimin nga e djathta në kryqëzim jemi të paralajmëruar për një ndërprerje të rrugës me linjën hekurudhore
c) paralajmëron që zona industriale e Vorës është në të majtë të kryqëzimit

5. Paneli plotësues nr. 127

a) i vendosur poshtë sinjalit ?SENS I NDALUAR?, lejon hyrjen e autobusve
b) i vendosur poshtë sinjalit ?NDALIM QARKULLIMI? lejon qarkullimin vetëm për kategoritë e mjeteve të treguara në panel
c) i vendosur në një zonë të kufizuar për pushim, tregon përjashtimin e parkimit të autobusve

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig. 614

a) mjeti T kalon para mjeteve të tjera
b) mjeti T kalon i fundit
c) mjetet kalojnë në rradhën: R,T,A

7. Përfshihet në dokumentacionin për qarkullim me mjet

a) dokumenti i origjinës apo i prejardhjes së mjetit
b) çertifikata e pronësisë së mjetit
c) çertifikata e përputhjes ose e konformitetit

8. Për të evituar rreziqet për qarkullimin, është e nevojshme

a) të mos frenojmë ashpër e papritur, pa asnjë shkak
b) të përqendrohet vëmendja vetëm për kufijtë maksimale të shpejtësisë
c) të zbatohen rigorozisht normat e sjelljes në qarkullim

9. Distanca e nevojshme për manovrën e parakalimit

a) nuk varet nga gjatësia e mjeteve që marrin pjesë në manovër
b) zvogëlohet nëse mjeti që po bën parakalimin e ul shpejtësinë
c) varet nga shpejtësitë e të dy mjeteve që marrin pjesë në manovër

10. Në rast moti të keq, përpara nisjes, duhet

a) të pastrohen xhamat e fenerëve ndriçues dhe të atyre të sinjalizimit tregues
b) të montohen zinxhirët nëse parashikohet që rruga do bëhet e pakalueshme
c) të pastrohet radiatori nga lëngu ftohës

11. Drejtuesi i mjetit, duhet të

a) mbaj shtypur borinë gjatë gjithë kohës pranë vendkalimit t? këmbësorëve
b) lëvizë majtas dhe djathtas për të shmangur këmbësorët që ecin mbi vendkalimin e tyre
c) ulë shpejtësinë e lëvizjes kur në rrugë lëvizin fëmijë

12. Përgjegjësia civile e lidhur me aksidentet rrugore

a) është e pavarur nga përgjegjësia penale dhe përgjegjësia administrative
b) detyron të bëhet dëmshpërblimi pa dokumentacionin e aksidentit
c) bazohet në parimin sipas të cilit çdo dëm duhet të dëmshpërblehet

13. Zhurma e prodhuar nga mjetet me motor

a) zvogëlohet nëse është pastruar mirë motori
b) mund të zvogëlohet duke e drejtuar mjetin në mënyrë korrekte
c) bëhet më e madhe në tunele
d) zvogëlohet duke shmangur frenimet e forta dhe përshpejtimet e papritura