Shqipëri - Test i rastit

Testi përmban 13 pyetje në total, 12 pyetje nga 3 nënpyetje, ndërsa 1 pyetje ka 4 nënpyetje, me alternativa të kombinuara pozitive e negative. Secila përgjigje e saktë vlerësohet me nga 1 pikë.

Për të kaluar testin ju duhet të mbledhni 33 apo më shumë pikë nga gjithsej 40 pikë.

1. Korsia

a) është një pistë e rezervuar për garat e autoveturave
b) mund të jetë për parakalime
c) mund të jetë e destinuar për shpejtimin ose ngadalësimin e mjeteve që hyjnë dhe dalin nga karrexhata

2. Sinjali Nr. 19

a) është një sinjal vertikal rreziku
b) tregon gjithmonë një rrugë me një sens lëvizjeje
c) paralajmëron ngushtim të rrugës në të dyja krahët

3. Sinjali nr. 97

a) është një sinjal vertikal ndalimi
b) paralajmëron se në kryqëzimin ku po afrohemi, është e ndaluar të vazhdosh lëvizjen drejt
c) paralajmëron detyrimin për të ndryshuar korsi

4. Sinjali nr.212

a) është sinjal vendtregues
b) është sinjal rreziku
c) i vendosur në një kryqëzim tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë

5. Sinjali nr. 300

a) nga të dyja anet është me ngjyre të kuqe dhe me sfondin e bardhë
b) vendoset në afërsi të stacioneve hekurudhorë
c) tregon se në afërsi ndodhet një ?KALIM NË NIVEL?

6. Ne kryqëzimin e paraqitur në fig 668

a) mjeti S e kalon kryqëzimin i fundit
b) mjeti S i jep përparësi mjetit N
c) mjeti C e kalon kryqëzimin i fundit

7. Një nga kushtet për tu pajisur me lejedrejtimi është

a) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar motor
b) të ketë mbushur moshën 21 vjeç, për të drejtuar autovetura me (8+1) vend
c) të ketë mbushur moshën 18 vjeç, për të drejtuar mjete me motor, për të nëse kërkohet lejedrejtimi të kategorisë B

8. Është e detyrueshme të japësh përparësi nga e majta dhe nga e djathta

a) kur futemi nga një rrugicë, në një karrexhatë me një sens levizje
b) kur futemi në një rrethrrotullim
c) kur një kryqëzim është i paralajmëruar nga sinjali ?KRYQËZIM ME PËRPARËSI NGA E DJATHTA?

9. Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet

a) duke dhënë gjithmonë përparësi mjeteve që vijnë nga e majta
b) si rregull, duke lënë qendrën e kryqëzimit në të djathtën tonë
c) duke sinjalizuar në kohën e duhur kryerjen e manovrës

10. Në rast shiu, duhet

a) të mbulojmë radiatorin me mbulesë të përshtatshme
b) të zvogëlojmë shpejtësinë
c) të përshkohen të tatëpjetat (pjerrësitë zbritëse) e forta me levën e marshit në pozicionin neutral dhe duke përdorur vazhdimisht frenat

11. Përdorimi i dritave të pozicionit është i detyrueshëm

a) kur lihet mjeti pushim në një zonë parkimi
b) edhe për mjetet me dy rrota në çdo rast gjatë pushimit dhe qëndrimit
c) në rastet e mjegullës së fortë, bashkë me dritat kundër mjegullës

12. Përgjegjësia penale e lidhur me aksidentin rrugor përjashtohet

a) atëherë kur ndërhyn sipërmarrja siguruese duke paguar në mënyrë të përshtatshme dëmin
b) sa herë që është dëmshpërblyer dëmi material
c) kur aksidenti rrugor shkaktohet nga forca madhore

13. Për të mbajtur frenat në gjendje të mirë, është i nevojshëm të kryhet kontroll

a) i gjendjes së gomave të mjetit
b) i aftësisë frenuese të mjetit
c) i sistemit të ndriçimit dhe i sistemit zanor të mjetit
d) i përbërjes kimike të lëngut hidraulik të frenave