Shqipëri - Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal urdhërues detyrimi
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është sinjal i përkohshëm
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një ndërprerje të rrugës me hekurudhën, të mbrojtur me barriera
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ndalon qarkullimin e të gjithë llojeve të mjeteve pa motor
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë lejon qarkullimin e autoveturave, motori i të cilave ushqehet me gaz të lëngët
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur para një kryqëzimi, të detyron të kthehesh majtas
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset vetëm në rrugët e qendrave të banuara
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon gjithmonë afrimin në një kryqëzim në të cilin është në fuqi rregulli i përparësisë nga e djathta
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë ndalon parakalimin vetëm në kthesë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Vijat drejtuese në kryqëzim si në figurë na lejojnë të kthehemi nga e majta dhe nëse futemi pak ne sensin e kundërt të lëvizjes
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Rruga e paraqitur në figurë ka karrexhatat anësore, që si rregull, janë me një sens lëvizje
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjalet e ndriçuara në figurë me shigjetë të verdhë vezulluese (pulsuese), mund ta kalojmë kryqëzimin, por duke lëvizur me kujdes dhe me vëmendje të madhe
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset në pjesën e pasme të mjeteve, për të treguar cilit vend të Komunitetit Evropian i përket mjeti
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Duhet ngadalësuar shpejtësia në orët e ditës
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë, mjeti i pozicionuar si në figure lejohet të kalojë kryqëzimin pa ndaluar para kryqëzimit, kur nuk ka mjete djathtas
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Për të evituar rreziqet për qarkullimin është e nevojshme të drejtohet mjeti në mënyrë të përshtatshme, sipas kushteve të rrugës
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Kur lëvizim në një karrexhatë me një sens lëvizjeje, kthimi nga e majta kryhet pa qenë nevoja të ngadalësojmë nëse kryqëzimi na duket i lirë
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti B kalon para mjetit L, dhe si rrjedhim edhe para mjetit C
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet kalojnë sipas radhës: P, pastaj E dhe S njëkohësisht
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti A duhet të presë të kalojnë mjetet S dhe E
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Para se të kryejë manovrën e parakalimit, drejtuesi i mjetit është i detyruar t?i rrijë sa më ngjitur mjetit që po parakalon që të zërë hapësirë sa më të vogël
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Kaska mbrojtëse amortizon pjesërisht goditjet e forta të kokës në rast aksidenti
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Nëse i dëmtuari paraqet një ose më shumë fraktura në gjymtyrë, duhet në rast të thyerjes së kockës dhe kocka ka dalë jashtë, të përpiqesh ta rivendosësh përsëri në pozicionin e saj normal
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Rrugët interurbane kryesore janë te pajisura me korsi ngadalësimi dhe shpejtimi
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit, duhet të ndalojë edhe kur është ndezur semafori jeshil, nëse një këmbësor tenton të kapërcejë rrugën
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon dy drejtime kryesore për lëvizjen e mjeteve
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ka formë drejtkëndore me shigjetë në drejtim të qendrës së banuar
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i vendosur në një kryqëzim tregon se kryqëzimi rregullohet nga punonjësi i policisë
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që është i ndaluar vazhdimi i lëvizjes drejt sepse rruga në atë vend është e mbyllur
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon "NDALIM KALIMI" për tramvajet e shërbimit publik interurban
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon detyrim për kthim nga e djathta
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë vendoset njëri pas tjetrit për të përmirësuar shikueshmërinë e kthesave të rrugës
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësuese në figurë vendosur poshtë sinjalit Nr.6 "Kthesa të dyfishtë" tregon gjatësinë e një pjesë rruge me disa kthesa të rrezikshme
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon cilin marsh duhet të përdorim gjatë lëvizjes në kthesë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Pushimi i mjetit është i ndaluar në zonat e përcaktuara për pushimin apo qëndrimin e mjeteve "TAKSI"
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë vendoset në një llambë me ngjyrë të kuqe, që tregon që pajisja po ngrohet
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë kur llamba spiune mbi të cil?n ?sht? vendosur ?sht? e ndezur, mund të sinjalizojë një konsumim të madh të ferrotave apo të tambureve të frenave
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Me lejedrejtimi të kategorisë B, lejohet të drejtosh një automjet me 9 vende, pa përfshire vendin e drejtuesit
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Ndotja atmosferike e prodhuar nga mjetet me motor diezel varet nga gjendja teknike e kandelave
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të rritur sigurinë në qarkullim dhe për të shmangur aksidentet rrugore është e nevojshme të mbahet në gjendje të mirë në mënyrë të veçantë impianti i ndriçimit të brendshëm të kabinës