Test i rastit

Koha:
40:00
Pyetja 1 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron një pjerrësi të rrezikshme
Pyetja 2 nga 40
1 pikë
Panelet distancometrike të paraqitur në figurë vendosen për të treguar kufijtë normale të karrexhatës
Pyetja 3 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë shoqërohet detyrimisht me një panel plotësues me simbol ose një mbishkrim që saktëson natyrën e rrezikut
Pyetja 4 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që korsia e krahut të djathtë është e përcaktuar për lëvizjen e automjeteve të ngadalta
Pyetja 5 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një mbikalim rrugor me lartësi 3,5 metra
Pyetja 6 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon që rruga drejt bëhet me një sens lëvizjeje (sens unik)
Pyetja 7 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë tregon një zonë ku këmbësorët duhet t?i marrin biçikletat për dore
Pyetja 8 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron që pas 320 metrash ka një semafor me tri drita
Pyetja 9 nga 40
1 pikë
Në një rrugë me dy sense për qarkullimin, me sinjalistikë si në figurë, mund të bëhet ndërrimi i sensit të lëvizjes, po pa e kapërcyer vijën ndarëse të ndërprerë
Pyetja 10 nga 40
1 pikë
Shkrimi "STOP" mbi rrugë si në figurë bashkëshoqëron sinjalin vertikal "NDAL DHE JEP PËRPARËSI"
Pyetja 11 nga 40
1 pikë
Sinjalistika horizontale e paraqitur në figurë tregon një karrexhatë me katër korsi me një sens lëvizje
Pyetja 12 nga 40
1 pikë
Sinjali semaforik në figurë me fenerin e këmbësorit jeshil të ndezur është gjithmonë i ndezur gjatë daljes së nxënësve nga shkolla
Pyetja 13 nga 40
1 pikë
Përveç rasteve kur sinjalizohet ndryshe, kufiri maksimal i shpejtësisë është 50 km/orë për autokarrot jashtë qendrave të banuara
Pyetja 14 nga 40
1 pikë
Kalimi në nivel mund të karakterizohet nga prania e dritave pulsuese të verdha
Pyetja 15 nga 40
1 pikë
Sipas sinjalistikës horizontale të paraqitur në figurë jemi në një karrexhatë me një sens lëvizje
Pyetja 16 nga 40
1 pikë
Në sinjalistikën horizontale të paraqitur në figurë mjeti D nuk mund të vazhdojë lëvizjen drejt, sepse shkel vijëzimet
Pyetja 17 nga 40
1 pikë
Kur kemi ndërmend të ndryshojmë korsi, duhet të sinjalizojmë në çdo rast kryerjen e manovrës me anë të sinjalizimit me bori
Pyetja 18 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti N kalon pas mjetit R por para se të kaloje mjeti A
Pyetja 19 nga 40
1 pikë
Në kryqëzimin e paraqitur në figurë mjeti L dhe N kalojnë njëkohësisht
Pyetja 20 nga 40
1 pikë
Ne kryqëzimin e paraqitur në figurë mjetet C kalon kryqëzimin i pari
Pyetja 21 nga 40
1 pikë
Drejtuesi i mjetit që po parakalohet ka detyrim që të lëvizë në rrugë me marshin e dytë që të lehtësojë manovrën e mjetit tjetër
Pyetja 22 nga 40
1 pikë
Pjesë në sistemet e pajimit të mjeteve rrugore me motor është edhe sistemi i shuarjes se zhurmave dhe shkarkimit, në motorët me djegie të brendshme
Pyetja 23 nga 40
1 pikë
Të ndihmosh një të aksidentuar në rrugë është detyrimi i Kodi Penal i cili dënon mosdhënien e ndihmës
Pyetja 24 nga 40
1 pikë
Karrexhata mund të jetë e ndarë në korsi
Pyetja 25 nga 40
1 pikë
Bëjnë pjesë në grupin e motomjeteve mjetet e destinuara vetëm për transport mallrash
Pyetja 26 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë paralajmëron se për të shkuar në Rinas, duhet të marrim drejtimin djathtas
Pyetja 27 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë nëse është me ngjyrë jeshile, tregon fillimin e një autostrade
Pyetja 28 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është një sinjal tregues turistik
Pyetja 29 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë i 'u tregon drejtuesve të mjeteve se, pas këtij sinjali, lëvizja në këtë zonë nuk është e kufizuar
Pyetja 30 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë është i vendosur në vendin ku këshillohet ky ndryshim i drejtimit për kamionët me peshë të plotë mbi 3.5 ton
Pyetja 31 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë kufizon zonën e punimeve me kohëzgjatje të shkurtër
Pyetja 32 nga 40
1 pikë
Sinjali në figurë ka ngjyrë të bardhë e të kuqe, në qoftë se është shmangie e përkohshme
Pyetja 33 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon hyrjet-daljet e mjeteve të transportit nga një ndërmarrje prodhuese në afërsi
Pyetja 34 nga 40
1 pikë
Paneli plotësues në figurë tregon një pjesë të rrugës në të cilën mund të gjenden kamionë që lëvizin ngadalë
Pyetja 35 nga 40
1 pikë
Është i ndaluar pushimi i automjeteve dhe motorëve në rrugët urbane, 12 metra larg kryqëzimit
Pyetja 36 nga 40
1 pikë
Simboli i paraqitur në figurë, i vendosur në llambën spiune të ndezur, shërben edhe për të kujtuar drejtuesin e mjetit, se pas manovrës duhet të fikë sinjalet e drejtimit
Pyetja 37 nga 40
1 pikë
Pajisen me leje qarkullimi dhe targa regjistrimi rimorkiot bujqësore me peshë të përgjithshme, me ngarkesë të plotë deri ne 1.5 tonë
Pyetja 38 nga 40
1 pikë
Punonjësit e policisë rrugore dallohen nga uniforma
Pyetja 39 nga 40
1 pikë
Nëse timoni i mjetit dridhet shumë, shkak mund të jetë presioni më i lartë i fryrjes së gomave të pasme kundrejt rrotave të para
Pyetja 40 nga 40
1 pikë
Për të garantuar sigurinë në qarkullimin e mjeteve dhe shmangien e aksidenteve, duhet të zëvendësohen gomat tepër të konsumuara