Kategoria A,B - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 30
4 pikë

Gjatë lëvizjes në autoudhë si në këtë situatë, nëpër cilin shirit të trafikut duhet të lëvizni?