Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A,A1 - Test 2

Pyetja 1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:





1. Kahe e detyruar

2. Korsi për automjete të transportit publik të udhëtarëve

3. Ndalim komunikacioni për këmbësorë

4. Ndalim komunikacioni për automjete që bartin materie të rrezikshme

5. Këmbësorë në rrugë

6. Vendqëndrim për autobus