Kategoria A,A1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Stacioni për ndihmë të parë

2. Spital

3. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorike

4. Rrezik nga akulli (ngricë)

5. Kahe e detyruar

6. Kahe të lejuara