Kategoria A,A1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ndalim i obliguar

2. Ndalim komunikacioni në të dyja kahet

3. Rrugë me komunikacion një kahesh

4. Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi

5. Komunikacion në dy kahe

6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt