Kategoria A,A1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 28
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar

2. Rrugë me përparësi kalimi

3. Ndalim dhe parkim i detyrueshëm

4. Punë në rrugë

5. Këmbësorë në rrugë

6. Ndalim i detyruar