Kategoria C,C1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: