Kategoria C,C1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

„Automjeti transportues i mallrave“ është automjet motorik i dedikuar për: