Kategoria C,C1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 12
3 pikë

„Marrëveshja Evropiane“ për transport rrugor ndërkombëtar të materieve të rrezikshme është e njohur me shkurtesën: