Kategoria D,D1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Automjeti transportues i mallrave“ është automjet motorik i dedikuar për: