Kategoria D,D1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

Automjet transportues i mallrave në defekt në rrugë mund të tërhiqet me: