Kategoria D,D1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Takografi“ është pajisje e cila siguron më së paku shënimin ?: