Kategoria D,D1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

„Rimorkio e lehtë“ është mjet, masa më e madhe e lejuar e të cilit: