Kategoria D,D1 - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 18
3 pikë

“Masa më e madhe e lejuar” është masa e: