Kat. M,F,G
Testi 14
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Ngushtimi i rrugës

2. Shteg për biçiklistë

3. Kufizim kohor i parkimit

4. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të ngushtë nga ana e majtë

5. Ndalim komunikacioni për këmbësorë

6. Tabela plotësuese tregon vend në rrugë ku gjindet paisje për zvogëlim të shpejtësisë në komunikacion

7. Ndalim komunikacioni për mjetet gjërësia e përgjithshme e të cilave e kalon gjërësinë e caktuar

8. Udhëtregues

9. Vija të kryqëzuara me ngjyrë të kuqe

10. Afërsi e stacionit të autobusëve

11. Mbarimi i autostradës

12. Aeroport

13. Lidhje me rrugë dytësore nën kënd të drejtë nga ana e majtë

14. Këmbësorë në rrugë