Kat. M,F,G
Testi 17
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Këmbësorë në rrugë

2. Kahje të lejuara

3. Perfundim i shpejtësisë së rekomanduar

4. Biçiklistët në rrugë

5. Ndalim komunikacioni për biçikleta

6. Tabela plotësuese përmban sqarim të përafërt të shenjës me fjalë ose në mënyrë tjetër, nëse ajo nuk është qartë e përcaktuar me simbolin e shenjës

7. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet me veprim motorike

8. Emërtim i i vendbanimit

9. Kalim i lirë për tramvaj në kahe të drejtë

10. Komunikacion në dy kahje

11. Mbarimi i zonës ku kufizohet kohëzgjatja e parkimit

12. Telefoni

13. Kahje e detyruar

14. Ndalim komunikacioni për këmbësorë