Kat. M,F,G
Testi 18
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Komunikacion i dendur

2. Ndalim komunikacioni për qerre që tërhiqen me kafshë

3. Zonë ku është e kufizuar shpejtësia

4. Erë anësore nga ana e djathtë

5. Përfundim i shpejtësisë më të vogël të lejuar

6. Tabela plotësuese tregon pjesë të rrugës e cila mund të jet e përmbytur në rrethana të veçanta atmosferike

7. Ndalim komunikacioni për të gjitha mjetet që tërheqin mjet bashkangjitës

8. Parashenjë për mbylljen e korsisë

9. Dritë e gjelbër

10. Afërsi e bregut

11. Udhëtregues në portal mbi një korsi

12. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt

13. Erë anësore nga ana e djathtë

14. Ndalim komunikacioni për automjetet me veprim motorik që tërheqin mjet bashkangjitës përveç gjysëm rimorkios