Kat. M,F,G
Testi 24
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Afrimi i kalimit të rrugës përtej hekurudhës pa mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

2. Kahje të lejuara

3. Vendkalim i shënuar për këmbësorë

4. Teposhtëze e rrezikshme

5. Autostradë

6. Tabelat plotësuese tregojnë pozitën gjatë parkimit të automjetit

7. Kryqëzim me rrugë me përparësi kalimi

8. Parashenjë për ridrejtim të komunikacionit në rrugë me korsi të ndara rrugore

9. Shënime në rrugë

10. Përpjetëze e rrezikshme

11. Mbarim i korsisë së posaçme për transport publik të udhëtarëve

12. Rrugë me komunikacion në një kahje

13. Afrimi i kalimit të rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

14. Kahje e detyruar