Kat. M,F,G
Testi 5
Pyetja
1 nga 24
1 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kthesë në të djathtë

2. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt

3. Fëmijë në rrugë

4. Kthesë e dyfishtë ose më shumë kthesa njëra pas tjetrës prej të cilave e para në të djathtë

5. Përfundim i ndalesës për parakalim të automjeteve transportuese të mallrave

6. Tabelat plotësuese përmbajnë simbole që nga afër e pëcaktojnë domethenien e shenjës ndaj të cilit vendosen

7. Ndalim komunikacioni për motoçikleta

8. Numri i autostradës

9. Shënime në rrugë

10. Afrimi i kalimit të rrugës përtej hekurudhës me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse

11. Informata

12. Rrugë me përparësi kalimi

13. Ndalim komunikacioni për çiklomotor (moped)

14. Kalim i rrugës nëpër hekurudhë me mbrojtëse ose gjysmëmbrojtëse