Kategoria A1,A2,B1,B - Test 107

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë paralajmëron një rrugë vetëm për kamionët ku  autoveturat ndalohet të kalojnë