Na ndiqni në Instagram!

Kategoria A1,A2,B1,B - Test 3

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Panelet distancometrike si në figurë vendosen për të treguar kufijtë  normale të karrexhatës