Kategoria A1,A2,B1,B - Test 98

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Sinjali në figurë kërkon që t’i japim përparësi mjeteve që vijnë përballë  nesh