Kategoria C1,C - Test 25

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi tregon vetëm kohën e ndërprerjeve të drejtimit të tij nga drejtuesit