Kategoria C1,C - Test 27

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Gjysmërimorkiatorët janë të pajisur me tahograf