Kategoria C1,C - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital regjistron vetëm kohët e punës së drejtuesit të tij