Kat. C1,C
Simulim i Testit
Pyetja
1 nga 40
1 pikë

Tahografi dixhital e merr lëvizjen nga boshti motorik