Kat. D1,D
Testi 19
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me autobus në transportin urban, mund të jetë më i madh se i ndenjësve, por jo të kalojë vlerat maksimale të shënuar në lejeqarkullimi