Na ndiqni në Instagram!

Kategoria D1,D - Test 19

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Numri i njerëzve që transportohen me autobus në transportin urban, mund të jetë më i madh se i ndenjësve, por jo të kalojë vlerat maksimale të shënuar në lejeqarkullimi