Kategoria D1,D - Test 25

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Cilido që drejton autobusë, ndëshkohet me masë administrative me pezullim të lejedrejtimit, kur numri i udhëtarëve është më i madh se ai i treguar në lejen e qarkullimit