Kat. D1,D
Testi 27
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Bashkia, për transportet në linjë të rregullt qytetëse