Kat. D1,D
Testi 34
Pyetja
1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Ministria, për transporte në linjë të rregullt ndërqytetëse brenda qarkut