Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Ministria, për transporte në linjë të rregullt ndërqytetëse midis qarqeve