Kategoria D1,D - Simulim i testit zyrtar

Pyetja 1 nga 10
1 pikë

Në transportin e udhëtarëve, autoriteti kompetent që lëshon licencën, është Bashkia ku e ka selinë subjekti, për transporte në linjë të rregullt midis dy bashkive të të njëjtit rreth