Kat. B
Testi 11
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kryqëzim i rrugëve me rëndësi të njëjtë

2. Kryqëzim me rrugë dytësore nën kënd të drejtë

3. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt

4. Kahe e detyruar

5. Rrugë me komunikacion në një kahe

6. Përparësi kalimi për mjetet nga kahja e kundërt