Kat. B
Testi 33
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kahe e detyruar

2. Kryqëzim me rrugë dytësore në kënd të drejtë

3. Kryqëzimi i rrugëve me vlerë të njëjtë

4. Ndalim komunikacioni në një kahe

5. Përparësi kalimi në raport me automjetet nga kahja e kundërt

6. Ndalim komunikacioni në dy kahe