Kat. B
Testi 36
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Kufizimi i shpejtësisë

2. Shteg i ndarë për biçiklistë dhe këmbësorë

3. Mbarim i rrugës me përparësi kalimi

4. Shpejtësia më e vogël e lejuar

5. Rrugë jo e rrafshët

6. Rrugë me përparësi kalimi