Kat. B
Testi 5
Pyetja
1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Shpejtësia më e vogël e lejuar

2. Shpejtësi që rekomandohet

3. Rrugë jo e rrafshët –gropa në rrugë

4. Rrugë jo e rrafshët – gunga në rrugë

5. Ndalesë komunikacioni për automjetet, masa e përgjithshme e të cilave e tejkalon masën e caktuar

6. Kufizim i shpejtësisë