Kategoria B - Test i Rastit

Pyetja 1 nga 31
2 pikë

Në katrorin nën shenjën e komunikacionit shënoje numrin përkatës të përgjigjes së saktë:

1. Pajisje dimërore (zinxhirë për dëborë)

2. Ndalim kthimi majtas

3. Rrugë me komunikacion në një kahje

4. Rrugë pa dalje

5. Ndalim kthimi djathtas

6. Kryqi i Andreit